طبق گفته ی "نیل پتل ( Neil Patel )" که جزء صاحب نظرات در زمینه ی دیجیتال مارکتینگ است : هرگونه بازاریابی از طریق دستگاه های الکترونیکی را دیجیتال مارکتینگ گویند.

 

دیجیتال مارکتینگ