قیمت انواع طراحی لوگو:

 

قیمت طراحی لوگو تایپ

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 4 بار 3000.000 5 روز
نقره ای 4 تا 3 بار 2.500.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 2.000.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو تصویری

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 4.300.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 3.500.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 2.500.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو مونوگرام

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 3.700.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 3.300.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 2.200.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو ترکیبی

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 1.000.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 900.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 850.000 5 روز