قیمت انواع طراحی لوگو:

 

قیمت طراحی لوگو تایپ

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 4 بار 600.000 5 روز
نقره ای 4 تا 3 بار 550.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 500.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو تصویری

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 700.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 650.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 600.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو مونوگرام

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 900.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 800.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 750.000 5 روز

 

قیمت طراحی لوگو ترکیبی

 

  تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش هزینه (تومان) زمان
طلایی 5 تا 3 بار 1.000.000 5 روز
نقره ای 3 تا 3 بار 900.000 5 روز
برنزی 2 تا 2 بار 850.000 5 روز