شخصی

تکنولوژی های مورد استفاده در طراحی وب سایت توسط هیرکانا

photoshop
html
css
javascript
jquery
bootstrap
php
laravel
mysql